Weidevogelbescherming

Het aantal weidevogels in Nederland loopt sterk terug. Daarvoor zijn verschillende oorzaken te noemen.

Zo worden veel nesten verstoord en kuikens opgegeten door natuurlijke vijanden als kraaien, eksters en blauwe reigers, waarvan het aantal de laatste jaren enorm is toegenomen. Ook de vos en de das, vroeger schaars, omdat ze flink werden bejaagd, doen hierbij hun duit in het zakje. Verder worden veel trekvogels nog steeds in de landen waar zij naartoe gaan of onderweg het slachtoffer van de jacht.

Een belangrijke oorzaak is de moderne bedrijfsvoering in de landbouw en via weidevogelbescherming probeert Laarbeeks Landschap daar iets tegen te doen. Weidevogelbeschermers zoeken de nesten op, markeren die en op het moment dat er moet worden gezaaid, gemaaid of gemest, worden de nesten beschermd. Op die manier komen veel meer legsels uit.

De vraag is of de uitgekomen jonge vogels ook volwassen worden. Maar daar wordt ook aan gewerkt, bijvoorbeeld door het maaien van grasland uit te stellen.

Bij weidevogelbescherming zijn momenteel zo’n 30 vrijwilligers en in Laarbeek werken bijna alle agrariërs mee, als het om de bescherming van de wulp, de kievit en de scholekster gaat.

Inlichtingen over de weidevogelbescherming kunt U krijgen bij Jaap Wijdenes tel 0492-462690 en Peter Hoevenaars tel 06-58990185

  • box
    Kievitskuiken
  • box
    Scholekster
  • box
    Grutto